Znaki towarowe - zgłoszenie, badanie

 

Denicja znaku towarowego według ustawy Prawo własnośći przemysłowej z 30 czerwca 2000 r.

 

Znak towarowy to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia i inny sygnał dźwiękowy.

 

Istnieje szeroka gama znaków, o których ochronę można się ubiegać. Ochronie może podlegać nazwa przedsiębiorstwa (firma), hasła reklamowe, nazwy poszczególnych produktów (w tym usług), etykiety tych produktów, kształty opakowań itp. Znaki te możemy zastrzegać bądź w formie słownej, w której zastrzegany jest wyraz lub kilka wyrazów, bądź też w formie słowno-graficznej, gdzie obok nazwy zastrzegany jest rysunek, grafika. Niekiedy zastrzegane mogą być także nietypowe znaki towarowe jak na przykład sygnały dźwiękowe, kompozycje kolorystyczne czy formy przestrzenne.

 

Jako że znak towarowy ma charakter majątkowy i jest częścią kapitału przedsiębiorstwa może być przedmiotem licencji dzierżawy, franszyzy, czy sprzedaży. 

 

Prawo ochronne na znak towarowy


Na znak towarowy udzielane jest prawo ochornne upoważniające do korzystania ze znaku w sposób zawodowy i zarobkowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to udzielane jest na okres 10 lat. Może ono zostać przedłużone na wniosek uprawnionego na kolejne okresy 10 letnie. Znaki towarowe, na które udzielono prawa ochronne mogą być oznaczane symoblem ®.

 

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO

 

 

Dokumenty wymagane do zgłoszenia znaku towarowego

W celu dokonania zgłoszenia znaku towarowego należy udzielić pełnomocnictwa Kancelarii Patentowej Sójka Wróblewski do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawie zgłoszenia znaku towarowego, a także dostarczyć następujące dokumenty:

  • nazwa przedsiębiorstwa,
  • zakres działalności firmy wraz z oferowanymi towarami i usługami,
  • kopia wpisu do krajowego rejestru sądowego (KRS) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON oraz NIP.
  • wykaz towarów lub usług dla których znak jest przeznaczony
  • znak towarowy w formie graficznej, najlepiej w formie cyfrowej.
  • podpisany dokument pełnomocnictwa (pobierz)

 

Przeciwwskaznia dla udzielenia Prawa ochronnego na znak towarowy:

 

Znak towarowy Unii Europejskiej (EUTM)

 

Znak towarowy Unii Europejskiej to znak, który został zgłoszony w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i uzyskał w nim prawo ochronne. Taki znak uzyskuje ochronę na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Międzynarodowy znak towarowy (rejestracja poprzez Porozumienie Madryckie i protokół do porozumienia)

 

W oparciu o przepisy Porozumienia Madryckiego i protokołu do tego porozumienia, można ubiegać się o ochronę znaku towarowego w wybranych krajach na świecie w zależności od potrzeb rynkowych danego przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do współpracy


Kancelaria Patentowa SW-PATENT Wróblewscy s.c.

Rzecznik Patentowy
Michał Wróblewski

tel.: +48 501 622 406
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Marcin Wróblewski

tel.: +48 501 622 405
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
marcin.wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Wojciech Sójka

tel.: +48 601 169 666
tel.: 042 7152912
faks: 042 7152913
sojka@sw-patent.pl

© 2021 sw-patent.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio
Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie zgłaszania, rejestracji ochrony znaków towarowych. Znaki towarowe - Łódź, Warszawa,